Therapiemogelijkheden

De praktijk biedt mogelijkheden voor:

  • Eerstelijns psychologie
  • Psychotherapie
  • Orthopedagogie
  • Psychologisch onderzoek

 

Resultaatmeting

Een onderdeel van de contracten met zorgverzekeraars is dat zij van mij verlangen dat ik meewerk aan de SVR (Stichting Vrijgevestigden Routine Outcome Measurement). Dit betekent dat ik bij aanvang van de behandeling en aan het eind van de behandeling één of meerdere vragenlijsten (testen) bij u afneem. Hierdoor wordt het resultaat van uw behandeling meetbaar en wordt in een testverslag vastgelegd.

De afname van deze testen verloopt digitaal. Ik voer uw BSN en uw e-mailadres in op een beveiligde site. U krijgt hier een eigen persoonlijke toegang toe. U krijgt vervolgens een melding per e-mail van deze invoering, met inloggegevens en het verzoek uw gegevens in te voeren. Wanneer dit gebeurd is, kan ik via deze site één of meerdere vragenlijsten/tests voor uw klaar zetten, die u vervolgens kunt invullen. Het programma scoort uw antwoorden automatisch en maakt een testverslag, wat door mij en u is in te zien. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en niet zichtbaar voor anderen. Op deze manier kan ik als therapeut met u in ons volgende gesprek deze testgegevens doornemen en bespreken.

Na afloop van de behandeling mag u de test weer invullen en worden de resultaten vergeleken met de eerste keer. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt, wat u zelf kan opslaan en/of uitprinten. Vanuit de praktijk zal dit verslag aan uw persoonlijke dossier toegevoegd worden, waardoor er behalve uw en mijn subjectieve oordeel over de behandeling, ook concrete testgegevens over de behandeling zijn. De zorgverzekeraar heeft en krijgt geen enkele inzake in uw gegevens.

 

Mindfulness

 

Mindfulness als behandelvorm komt voort uit de cognitieve therapie. Deze vorm van therapie heeft als uitgangspunt dat iedereen vastgeroeste ideeën en opvattingen heeft  –  waarvan wij ons meestal niet bewust zijn – maar waardoor wij wel problemen ervaren, of ons ongelukkig voelen.

De cognitieve therapie is er dan ook op gericht deze vastgeroeste ideeën te veranderen.    

 

Vanuit deze therapiesoort is in Amerika de behandelmethode mindfulness based cognitive therapy ontstaan, gericht op het ontwikkelen van mindfulness; het vergroten van opmerkzaamheid en oplettendheid in plaats van onze neiging automatisch te reageren in diversen situaties. Vaak ondernemen we, zonder dat op te merken, automatisch actieve pogingen om nare innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen) kwijt te raken. Zoals er door in gedrag of in gedachten van te vluchten of tegen te vechten. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat een afwijzende houding tegenover negatieve innerlijke ervaringen een belangrijke rol speelt bij het psychische problemen.

 

Mindfulness richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen. Hierdoor komt er ruimte voor acceptatie van dat wat wij eerder niet wilden of konden accepteren.


Mindfulness leert u uw aandacht te richten op de onmiddellijke ervaring en het herkennen wat er binnenin u afspeelt in het hier en nu. Het leert u ook een nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat u ervaart. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over te geven en zonder er iets aan te willen veranderen.

Hierdoor is mindfulness een zinvolle toevoeging aan bestaande behandelmethoden. Immers ondanks deskundige behandeling houdt een grote groep mensen klachten. Een aanpak gericht op acceptatie is een verrijking op de op verandering gerichte behandelmethoden. Deze aanpak heeft dikwijls het paradoxale effect.

 

Psychotherapie

 

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen, zowel bij kinderen, jeugdigen als bij volwassenen.  Het is een effectieve behandeling waarbij gesprekken tussen u en de therapeut centraal staan.

De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.


Het doel  van de behandeling is uw klachten en problemen op te heffen, of zodanig te verminderen dat u er minder last van heeft.  Uw inzet is hierbij even belangrijk als de deskundigheid van uw therapeut.

Een geslaagde psychotherapie is geen garantie voor een lang en gelukkig leven.  Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk pijnlijke ervaringen te verwerken. Het kan u helpen zaken anders te beoordelen of te ervaren en uw problemen beter te hanteren.

 

Psychotherapie kan zo kortdurend te zijn als eerstelijnspsychologische hulp maar langdurig als dat nodig is. Bij sommige problematiek is het effect van de behandeling pas na een jaar te behalen.

 

Psychotherapie wordt uitgevoerd door een psycholoog welke na zijn universitaire opleiding een postdoctorale opleiding psychotherapie heeft gevolgd, die minstens vier jaar duurt en bestaat uit theorie, praktijk en supervisie door ervaren psychotherapeuten.

De beroepstitel ‘psychotherapeut’ is wettelijk beschermd en mag alleen worden gevoerd door hen die zijn ingeschreven in het BIG-register.

 

Een psychotherapeutische behandeling kent een vaste systematiek maar dit kan op veel manieren vorm krijgen. Zo kan  psychotherapie  worden gegeven als individuele psychotherapie, een groepspsychotherapie of een systeem/gezinsbehandeling.

 

Orthopedagogie

 

De orthopedagogie betreft een specialisatie die zich richt op onderzoek en de behandeling van mensen met ontwikkelingsproblemen. Zoals kinderen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden en mensen met een cognitieve beperking.

Door mijn specialisatie orthopedagogie ben ik bevoegd om onderzoeken te doen en betreffende problematiek of ontwikkelingsafwijking vast te stellen. Denk bijv. aan dyslexie, autisme, angststoornissen en gedragsproblematiek.

 

Bij orthopedagogie gaat het om meer complexe problemen. Als orthopedagoog en GZ psycholoog heb ik in vergelijking met een pedagoog net even meer specifieke kennis. Een pedagoog houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van ‘gezonde’ kinderen, een orthopedagoog kan daarnaast ook kinderen behandelen die mentaal of psychisch lijden. Dit kan een stoornis zijn, maar bijvoorbeeld ook ingewikkelde situaties thuis of op school.

 

In de behandeling van kinderen, jeugdigen en mensen met een cognitieve beperking acht ik het van belang dat de aangeboden hulp goed aansluit bij het karakter en niveau van de cliënt. Enkel op deze manier kan een behandeling voldoende rendement behalen.

Om dit te bereiken verricht ik bij aanvang psychologisch onderzoek om te achterhalen met welke problemen zij kampen en wat daarvan de oorzaak is.

 

De daaropvolgende behandeling kan niet plaats vinden zonder betrokkenheid van ouders, of familie/vrienden en begeleiders. Als orthopedagoog geef ik adviezen met betrekking tot de begeleiding en therapeutische handelingen die zij zelf kunnen verrichten.

 

De daadwerkelijke behandeling van het kind, de jeugdige of persoon met een cognitieve beperking kunnen vormgegeven worden middels speltherapie, cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen en gezinsgesprekken.

 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

 

EMDR is een behandeling van mensen met een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) en andere trauma gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept. Door toepassing van EMDR zal de herinnering aan de traumatische gebeurtenis zijn emotionele lading verliezen en daarom aan kracht inboeten. Aan het eind van de behandeling is iemand in staat terug te denken aan de gebeurtenis zonder dat dit spanning oplevert. Dit draagt er toe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

 

EMDR-therapie wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog met een erkende opleiding tot EMDR-therapeut. De therapie kan deel uitmaken van een behandeling of volgen op bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek.

 

Bij een EMDR-behandeling wordt een vast aantal stappen doorlopen. Begonnen wordt met een diagnostisch gesprek waarin wordt vastgesteld wat er aan de hand is en van welke traumatische ervaringen u last heeft. Daarna wordt de behandeling ingezet. De therapeut zal u vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart (desensitisatie). U haalt opnieuw de gebeurtenis voor de geest en krijgt tegelijkertijd een aantal afleidende stimuli (visueel of auditief). Hiermee worden de negatieve gedachten/gevoelens die de gebeurtenis opriep, omgezet in positieve gedachten/gevoelens. Dit alles vindt plaats in meerdere sessies.

 

Een EMDR-behandeling bestaat uit maximaal 10 sessies; bij mensen met een meervoudig of complex trauma kunnen meer sessies nodig zijn. Afhankelijk van het behaalde resultaat vindt er wekelijks of een keer per twee weken een sessie plaats. 

 

Psychologisch onderzoek

 

Waarom presteert iemand niet goed op school?

Waarom ervaart iemand terugkerend problemen?

Welk soort therapie is het meest geschikt voor iemand?

Een psychologisch onderzoek helpt dit soort vragen te beantwoorden. Een psychologisch onderzoek kan bestaan uit intelligentie- en capaciteitentest, persoonlijkheidsvragenlijsten en een of meer specifieke zelfbeoordelingsvragenlijsten.

 

Naast een onderzoek ten behoeve van diagnostiek werk ik ook met psychologische tests om de vorderingen van een behandeling te meten.  Dit betekent dat ik bij aanvang van de behandeling en aan het eind van de behandeling één of meerdere vragenlijsten (testen) bij u afneem. Voor alle therapieën worden vragenlijsten via ROM-portal ingevuld.  Hierdoor wordt het resultaat van uw behandeling meetbaar en wordt dit in een testverslag vastgelegd.

 

Hoe bereidt u zich voor?

Zorg dat u uitgerust en ontspannen deelneemt aan het onderzoek. Als zaken niet duidelijk zijn, kunt u mij gerust om uitleg vragen.

 

Wat is het resultaat?

De uitkomst van het onderzoek wordt weergegeven in een psychologisch rapport. Het bevat een beschrijving van u en vaak ook een aantal zogenaamde profielen. Dit zijn schematische weergaven van testresultaten. Aan het eind van het rapport geef ik antwoord op de onderzoeksvraag aangevuld met eventuele adviezen.

U heeft recht op inzage van het psychologisch rapport. Als er feitelijke onjuistheden in het rapport staan of gegevens worden vermeld die niet ter zake doen, kunt u mij vragen dit te corrigeren. Indien gewenst ontvangt u  een kopie van het rapport, ook hier heeft u recht op.

Contact

Telefoon 06 100 183 51
 

Praktijk voor Psychotherapie

Zijlweg 146
2015 BH HAARLEM
Telefoon:
06 100 183 51
KvK:
51223910
Per 01-01-2018:
Bereikbaar op:
06 24476052
www.haarlem-psychotherapie.com
Routebeschrijving >